Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Official website of UNA Europa

Logo Una Europa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONTAKT:

Koordynator projektu Digitalized!:

Marek Jakubiec

marek.jakubiec@uj.edu.pl

 

Hanna Gemza 

hanna.gemza@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt „Digitalized! Społeczeństwo w dobie rewolucji cyfrowej”

Informacje o projekcie „Digitalized!

 „Digitalized! Społeczeństwo w dobie rewolucji cyfrowej”

Projekt realizowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Wypracowanie nowych form intensywnej współpracy między uniwersytetami krajów UE stanowi pilną potrzebę w globalizującym się świecie, szczególnie w kontekście zmian wywołanych rewolucją cyfrową. Świadczy o tym m.in. inicjatywa „European universities” podjęta przez Komisję Europejską. Dotychczas kwestie te nie były przedmiotem pogłębionych wspólnych badań kilku europejskich uczelni. W związku z tym projekt ma dwa cele: wypracowanie nowych form i zintensyfikowanie współpracy między uniwersytetami należącymi do UNA EUROPA oraz prowadzenie badań naukowych, a także działań popularyzatorskich i edukacyjnych oraz projektów w otoczeniu społeczno-gospodarczym w zakresie związanym z wpływem rewolucji cyfrowej na zmiany w świecie społecznym.

W ramach UNA EUROPA wraz z sześcioma wiodącymi europejskimi uczelniami UJ podjął się wypracowania form współdziałania, które pozwolą na osiągnięcie bezprecedensowego poziomu współpracy naukowej, dydaktycznej i społecznej. Cztery zasady UNA to: internacjonalizacja (rozumiana jakościowo), innowacyjność (także społeczna), inkluzywność (otwartość na różne punkty widzenia i różnych aktorów społecznych) oraz integracja (synteza trzech misji uniwersytetu w działaniu). Tak szeroko zakrojona międzynarodowa współpraca jest doskonałym narzędziem namysłu nad zmianami społecznymi w dobie rewolucji cyfrowej.

Główne grupy docelowe projektu to: (a) doktoranci; (b) młodzi naukowcy; (c) doświadczeni naukowcy; (d) społeczności lokalne. Działania projektowe będą prowadzone w nowoczesnych, skalowalnych formatach. Efekty projektu to: (a) konkretne wydarzenia, nagrania, projekty, artykuły, kursy, itd.; (b) know-how związany z wypracowaniem i wykorzystaniem nowych formatów współpracy międzynarodowej; (c) potencjał do dalszej intensywnej współpracy między uniwersytetami UNA.

Najważniejsze korzyści z realizacji projektu: (a) budowa tożsamości UNA jako jednego z tzw. uniwersytetów europejskich; (b) stworzenie trwałych struktur dla współpracy między partnerami UNA i ich otoczeniem społeczno-gospodarczym; (c) stworzenie międzynarodowych zespołów naukowych złożonych z przedstawicieli UNA; (d) istotny wkład w międzynarodową dyskusję naukową na temat wpływu nowych technologii na zmiany społeczne.

W ramach projektu UJ podejmie współpracę z wszystkimi partnerami UNA w dwóch kluczowych obszarach: (a) ram kooperacji międzynarodowej, wypracowując instrumenty wspólnych, innowacyjnych, inkluzywnych i integrujących trzy misje uniwersytetu działań; oraz (b) wyzwań związanych z rewolucją cyfrową.

Działania te wpisują się w cztery cele długoterminowej strategii rozwoju i umiędzynarodowienia UJ: integrację działalności, najwyższą jakość nauczania, najwyższą jakość badań naukowych i skuteczny wpływ na otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze. Działania są także spójne z celem UNA, którym jest stworzenie europejskiego środowiska międzyuniwersyteckiego, wypracowanie innowacyjnych narzędzi i form współpracy, które umożliwią zmaganie się z nowymi i istniejącymi wyzwaniami.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę zmierzenia się uniwersytetów europejskich z wyzwaniami, które niesie postępująca cyfryzacja życia społecznego. W wyniku prac przygotowawczych prowadzonych przez zespół młodych oraz doświadczonych naukowców, stworzony w związku z budową stowarzyszenia UNA EUROPA, w oparciu o analizę literatury i trendów badawczych, a także raportów dot. społecznego znaczenia rewolucji cyfrowej (zob. np. K.H. Nagy, "Mastering Digital Transformation", 2016; P. Levy, "Becoming Virtual: Reality in the Digital Age", 1998; M. Muhleisen, "The Long and Short of The Digital Revolution", 2018 (55); raport WOE "Understanding the impact of digitalization on society"), zidentyfikowane zostały najważniejsze obszary zależności między rozwojem technologicznym a funkcjonowaniem społeczeństwa. Odpowiadają im główne obszary tematyczne projektu: „cyfrowy umysł” (wpływ rozwoju technologicznego na ludzki umysł), „cyfrowe społeczeństwo” (wpływ nowych technologii na społeczności (zwłaszcza lokalne), „cyfrowe państwo” (analizowane zagadnienia będą powiązane z wpływem rewolucji cyfrowej na funkcjonowanie państw), „cyfrowa gospodarka” (znaczenie nowych technologii z perspektywy mikro- i makroekonomii).

Projekt będzie realizowany przy pomocy pięciu innowacyjnych instrumentów opisanych poniżej.

Działanie: organizacja seminariów UNA MASTERCLASSES

Działanie: organizacja seminariów UNA MASTERCLASSES 
 
W ramach działania zorganizowanych zostanie 12 seminariów z mistrzami, którymi będą w szczególności: naukowcy, przedsiębiorcy, managerowie nauki z Polski i zagranicy.

Cel: zainicjowanie kontaktu doktorantów i młodych uczonych z najwybitniejszymi przedstawicielami świata nauki, kultury i biznesu, co umożliwi im wspólne poszukiwanie innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów naukowych, społecznych i gospodarczych. Format łączy ze sobą elementy wykładu, seminarium, mniej formalnych konsultacji oraz projektu. 
 
Spotkania mają umożliwić pobudzenie niestandardowych sposobów myślenia o dyskutowanej problematyce z rozmaitych, zaskakujących punktów widzenia. Uczestnictwo w UNA MASTERCLASSES umożliwi także młodym uczonym wytworzenie sieci kontaktów, co ułatwi im udział w międzynarodowych zespołach badawczych, aplikowanie o granty itd. 

Zakres tematyczny: wpływ szeroko pojętych nowych technologii na funkcjonowanie społeczeństwa. Główne obszary tematyczne to: cyfrowy umysł, cyfrowe społeczeństwo, cyfrowe państwo, cyfrowa gospodarka.

Miejsce: spotkania odbędą się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Organizatorzy każdego ze spotkań zapewnią odpowiednie sale oraz niezbędne środki techniczne.

Uczestnicy: doktoranci lub młodzi naukowcy (7 osób), reprezentujący członków stowarzyszenia UNA EUROPA (otrzymują zwrot kosztów podróży i zakwaterowania); osoby z UJ (doktoranci, pracownicy naukowi, ew. studenci).

Czas trwania: maksymalnie 7 dni.

Działanie: UNA FOR COMMUNITY - projekty na rzecz społeczności lokalnych

W ramach działania zostaną opracowane projekty społeczne, które realizowane będą we współpracy z liderami środowisk lokalnych, organizacji pozarządowych, władz samorządowych czy z lokalnymi przedsiębiorcami.

Liczba projektów: 6

Sposób realizacji: każdy projekt UNA FOR COMMUNITY będzie toczyć się w trzech fazach:(a) przygotowanie (identyfikacja problemu, konsultacje);(b) opracowanie planu działań;(c) implementacja - w Krakowie oraz w jednym z miast partnerskich.

W zależności od potrzeb, działania w fazach (a) - (c) odbywać będą się przy użyciu komunikacji online lub fizycznych spotkań. Każdy zespół dysponować będzie odpowiednim budżetem na podróże, noclegi i wyżywienie. 

Zakres tematyczny: wpływ szeroko pojętych nowych technologii na funkcjonowanie społeczeństwa. Główne obszary tematyczne to: cyfrowy umysł, cyfrowe społeczeństwo, cyfrowe państwo, cyfrowa gospodarka. 

Cel: rozwiązanie problemu lub akcja informacyjna dotycząca powiązanych z rewolucją cyfrową potrzeb na szczeblu lokalnym (powiaty, gminy, osiedla). Celem pośrednim będzie zwiększenie wrażliwości społecznej i umiejętności pracy w grupie wśród doktorantów z siedmiu uczelni UNA EUROPA (w tym UJ), a także nawiązanie przez nich kontaktów, które odegrają istotną rolę w ich przyszłym rozwoju naukowym i zawodowym. W ramach projektów zostaną wypracowane strategie i narzędzia radzenia sobie z wyzwaniami, jakie pojawiają się na poziomie społeczności lokalnych w związku z rozwojem technologicznym (między innymi w kontekście zjawiska tzw. wykluczenia cyfrowego czy e-governance). Po zakończeniu projektów zostaną sporządzone szczegółowe raporty.

Miejsce: członkowie zespołów będą porozumiewać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, możliwe są także spotkania na Uniwersytecie Jagiellońskim (zostały przewidziane środki na przeloty i zakwaterowanie). Koordynatorzy każdego z projektów zapewnią odpowiednie sale oraz niezbędne środki techniczne.

Uczestnicy: doktoranci z siedmiu uczelni należących do UNA EUROPA; będą oni mogli wspólnie zaplanować i przeprowadzić projekt w otoczeniu społecznym we współpracy z liderami środowisk lokalnych, organizacji pozarządowych, władz samorządowych czy z lokalnymi przedsiębiorcami. 

Działanie: organizacja UNA RESEARCH RETREATS

W ramach działania zorganizowanych zostanie 12 spotkań roboczych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uczelni partnerskich zrzeszonych w UNA EUROPA.

Zespoły naukowe z Uniwersytetu Jagiellońskiego będą aplikować o przyznanie środków na organizację kilkudniowego (maksymalnie tygodniowego) spotkania z przedstawicielami zespołów naukowych z innych uczelni partnerskich (co najmniej dwóch). Zakładamy, że w każdym UNA RESEARCH RETREAT weźmie średnio udział siedem osób, z czego cztery z uczelni partnerskich. 

Zakres tematyczny: wpływ szeroko pojętych nowych technologii na funkcjonowanie społeczeństwa. Główne obszary tematyczne to: cyfrowy umysł, cyfrowe społeczeństwo, cyfrowe państwo, cyfrowa gospodarka. 

Cel: przygotowanie roboczej wersji wspólnego artykułu naukowego, zarysu projektu grantu badawczego lub opracowanie planu długoterminowej współpracy.

Miejsce: spotkania odbędą się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Organizatorzy każdego ze spotkań zapewnią odpowiednie sale oraz niezbędne środki techniczne.

Uczestnicy: zadanie adresowane jest do młodych i doświadczonych badaczy będących pracownikami uczelni partnerskich - otrzymują zwrot kosztów podróży i zakwaterowania; osoby z UJ (doktoranci, pracownicy naukowi, ew. studenci). 

Działanie: organizacja seminariów naukowych UNA MAPPING THE FUTURE

W ramach działania zorganizowanych zostanie 6 seminariów naukowych (małych konferencji), których celem będzie przedyskutowanie przyszłych wyzwań w odniesieniu do kluczowych zagadnień naukowych wchodzących w zakres tematyczny projektu. Organizatorami każdego seminarium będą pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zaproszonymi gośćmi – naukowcy z innych uczelni partnerskich UNA EUROPA. 

Wszystkie wykłady i dyskusje w ramach seminariów będą nagrywane i zostaną umieszczone online.

Zakres tematyczny: wpływ szeroko pojętych nowych technologii na funkcjonowanie społeczeństwa. Główne obszary tematyczne to: cyfrowy umysł, cyfrowe społeczeństwo, cyfrowe państwo, cyfrowa gospodarka. 

Cel: wyznaczenie „mapy“ przyszłych problemów badawczych, a także wyzwań społecznych w obszarze wpływu nowych technologii na umysł, społeczeństwo, struktury państwowe i gospodarkę (np. problematyka tzw. umysłu rozszerzonego (extended mind), postępująca cyfryzacja a starzenie się społeczeństwa, prawo karne wobec zmieniającego się społeczeństwa, postęp technologiczny a zmiany na rynku pracy). W wyniku realizacji zadania – obok nagrań wykładów i dyskusji – powstaną teksty naukowe i popularnonaukowe, które zostaną opublikowane online. Efektem realizacji zadania będzie także nawiązanie kontaktów i zarysowanie obszarów przyszłej współpracy naukowej między uczestnikami seminariów. 

Miejsce: seminaria odbędą się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Organizatorzy każdego z nich zapewnią odpowiednie sale oraz niezbędne środki techniczne.

Uczestnicy: zadanie adresowane jest do doświadczonych badaczy o dorobku rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej. Szacujemy udział około 20 osób (prelegenci, słuchacze z UJ) w każdym z seminariów.

Działanie: organizacja wykładów otwartych UNA TALKS

W ramach działania zorganizowanych zostanie 8 wykładów otwartych. Wśród zaproszonych wykładowców znajdą się eksperci z zakresu wpływu nowych technologii na społeczeństwo, państwo i gospodarkę, cieszący się uznaniem międzynarodowym. Po każdym wykładzie odbędzie się dyskusja, w której będą mogli wziąć udział wszyscy słuchacze.

Organizatorami każdego seminarium będą pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zaproszonymi gośćmi naukowcy z innych uczelni partnerskich UNA EUROPA.

Wszystkie wykłady będą nagrywane i zostaną umieszczone online (wraz z napisami w językach urzędowych krajów uczelni partnerskich). Każdemu wydarzeniu towarzyszyć będzie artykuł popularnonaukowy opublikowany na stronie projektu, a także na stronach internetowych partnerów (w ich narodowych językach).

Zakres tematyczny: wpływ szeroko pojętych nowych technologii na funkcjonowanie społeczeństwa. Główne obszary tematyczne to: cyfrowy umysł, cyfrowe społeczeństwo, cyfrowe państwo, cyfrowa gospodarka. 

Cel: popularyzacja najważniejszych idei naukowych w kontekście wpływu nowych technologii na społeczeństwo, zarówno wśród pracowników i studentów UNA EUROPA, jak i w ich otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz wśród szerokiej publiczności. Celem będzie także wzrost zainteresowania omawianymi problemami i pobudzenie uczestników i słuchaczy do refleksji nad prezentowanymi zagadnieniami. UNA TALKS stanowić będą także narzędzie budowania tożsamości i rozpoznawalności związku uniwersytetów UNA EUROPA. 

Miejsce: wykłady odbędą się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Organizatorzy każdego z nich zapewnią odpowiednie sale oraz niezbędne środki techniczne.

Uczestnicy: na wykłady zaproszeni zostaną przedstawiciele środowisk akademickich, przedsiębiorcy, pracownicy trzeciego sektora a także przedstawiciele branży IT, co będzie stanowiło sposób realizacji podstawowych zasad współpracy w ramach UNA EUROPA, tj. innowacyjności społecznej i łączenia w jednym działaniu różnych misji uniwersytetu.